Działalność

Cel i zadania

Najważniejszym celem pracy pogotowia jest działanie na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego, a jeżeli jest to niemożliwe umieszczenie go w zastępczej formie wychowania rodzinnego lub odpowiedniej placówce. Każdego wychowanka otaczamy wszechstronną pomocą psychologiczno-pedagogiczną i zapewniamy jemu i jego rodzinie pomoc w sytuacjach kryzysowych. 

Do zadań Pogotowia należy zapewnienie doraźnej, całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych,  rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu. Pogotowie zapewnia także korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia. Zadania swoje Pogotowie realizuje we współpracy z MCPR, rodzinami (opiekunami prawnymi) wychowanka, sądami, ośrodkami adopcyjno - opiekuńczymi, szkołami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i specjalistycznymi, placówkami służby zdrowia i ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami.