Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

http://bip.pogotowieopiekunczezamosc.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-06.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

1.       mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

1.       pochodzić mogą z różnych źródeł,

2.       opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

3.       posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

4.       opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

 

2. Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Na stronie internetowej działają także wymienione skróty klawiszowe:

  • przycisk TAB zaznacza kolejny element
  • jednoczesne użycie klawiszy TAB+SHIFT zaznacza poprzedni element
  • przycisk ENTER przenosi nas do linkowanej treści

Strona internetowa wyposażona jest w przyciski umożliwiające powiększanie treści i zmianę kontrastu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny korzystając z dostępnych narzędzi do badania strony:Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), link do wyniku: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=ea6820cb-8e76-4952-a645-52bda6bc5b0c 

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu 

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego Agnieszka Plago-Semczuk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (84) 616 94 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl oraz https://bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Adres: Pogotowie Opiekuńcze w Zamościu, ul. Chłodna 9/25, 22-400 Zamość

Do budynku pogotowia prowadzi jedno główne wejście i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy. Główne wejście do siedziby, usytuowane jest od wewnętrznej drogi osiedlowej, (parking samochodowy znajduje się przy bloku). Przy drzwiach znajduje się domofon, za pomocą którego można się połączyć z sekretariatem. Siedziba jest na parterze, aby dostać się na poziom parteru, należy pokonać schody (istnieje możliwość wjazdu windą dla niepełnosprawnych) Drzwi wejściowe są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

W budynku znajdują się  oznaczenia tj. piktogramy oraz informacje na tablicy ogłoszeń w druku powiększonym dla osób  słabowidzących. Na parkingu jest wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line. 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej. 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport dostępności pdf 114.15 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 12:48 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 12:57 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 marzec 2021 13:16 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 13:17 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 13:36 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 13:36 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 marzec 2021 13:42 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 kwiecień 2022 06:19 Super User