Działalność

Tryb przyjmowania

Zasady i tryb przyjmowania dzieci i młodzieży do Pogotowia:

1.       Pogotowie zapewnia opiekę i wychowanie 13 wychowankom - (5 miejsc socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych)

2.       Wychowankami Pogotowia mogą być dzieci powyżej 10 roku życia niezależnie od miejsca zamieszkania skierowane z upoważnienia Prezydenta Miasta Zamość przez Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu W wyjątkowych przypadkach mogą  być przyjmowane dzieci młodsze.

3.       Pogotowie przyjmuje dzieci cudzoziemców.

4.       Przyjmowanie  dzieci i młodzieży do Pogotowia odbywa się przez całą dobę.

5.       Ciąża małoletniej nie stanowi powodu odmowy przyjęcia jej do Pogotowia.

6.       Do Pogotowia nie może być przyjęte dziecko w trakcie samowolnego pobytu poza:

a) zakładem poprawczym, schroniskiem dla nieletnich lub młodzieżowym ośrodkiem wychowawczym;

b) podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą lub domem pomocy społeczne, jeżeli pobyt w tych instytucjach został orzeczony w trybie określonym w ustawie z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich(t.j. Dz.U. 2014, poz.382).

7.       Obowiązkiem Pogotowia jest regularne informowanie Miejskiego Centrum PomocyRodzinie w Zamościu o przebywających w nim dzieciach.