Działalność

Dokumentacja

Pogotowie prowadzi następującą dokumentację związaną z pobytem dziecka w Pogotowiu tj.:

1) Dokumentacja osobowa wychowanka zawierająca

a) orzeczenie  sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w Pogotowiu,

b) odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;

c) dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę  szczepień ochronnych,

d) dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne;

e) informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

2) Plan pomocy dziecku ,

3) Kartę pobytu dziecka uzupełnianą nie rzadziej niż co 2 tygodnie w grupie interwencyjnej a nie rzadziej niż co miesiąc w grupie socjalizacyjnej,

4) Kartę udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,

5) Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,

6) Dzienniki zajęć wychowawczych z grupami,

7) Dzienniki pracy psychologa i pedagoga,

8) Protokoły z posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,

9) Księgi ewidencji wychowanków,

10) Rejestr odwołań od kar i nagród,

11) Karty odzieżowe,

12) Zeszyt zwolnień wychowanków,

13) Rejestr wydawanych leków.

14) Lista wypłaty kieszonkowego dla uprawnionych wychowanków za poszczególny miesiąc.