Działalność

Oferta programowa

Placówka opracowuje diagnozę  psychologiczno - pedagogiczną i diagnozę sytuacji życiowej dziecka oraz ustala wskazania do dalszej pracy z   dzieckiem. Pobyt w Pogotowiu jest odpłatny, zasady ustalania i wysokości opłat regulują odrębne przepisy. Do zadań Pogotowia należy realizacja zadań placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego i typu socjalizacyjnego poprzez:

1)  zapewnienie dzieciom w grupie interwencyjnej  doraźnej opieki nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej w szczególności placówka jest zobowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki,

2)  zapewnienie dzieciom w grupie socjalizacyjnej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb,

3)  opracowanie i modyfikowanie  przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,

4)  zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do  wieku dzieci i ich możliwości rozwojowych,

5) przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka oraz ustalenie wskazań do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu  terapeutycznego i pracy z rodziną,

6)  zapewnienie dzieciom dostępu do pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

7)  przygotowanie dzieci do samodzielnego życia,

8)  zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieci oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych,

9)  realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i  Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej,

10)  umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,

11)  objęcie dzieci działaniami terapeutycznymi.

12) Pogotowie pracuje przez cały rok kalendarzowy we wszystkie dni tygodnia – całodobowo.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.